Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/28
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
20.09.2018
 Pealkiri: 
Rahvaküsitluse korraldamise kord Jõhvi vallas
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 15 lõike 2 alusel.
 Sisu: 
§ 1. Rahvaküsitluse korraldamise alused

(1) Rahvaküsitluse korraldamise kord Jõhvi vallas (edaspidi kord) reguleerib Jõhvi valla haldusterritooriumil rahvaküsitluse korraldamist. Korra eesmärgiks on elanike arvamuse väljaselgitamine vallale olulistes küsimustes.

(2)  Igal elanikul on üks hääl.

(3) Rahvaküsitlused võivad olla ülevallalised või piirkondlikud. Piirkondliku rahvaküsitluse minimaalseks küsitlusalaks on üks asustusüksus.

§ 2. Mõisted

Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) elanik - vähemalt 16 aastat vanune isik, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Jõhvi valla haldusterritooriumil;
2) rahvaküsitlus – küsitlusest osavõtu õigust omavate elanike arvamuse väljaselgitamine;
3) küsitlusala - küsitluse läbiviimise otsuses määratletud piirkond, kus rahvaküsitlus korraldatakse;
4) hääletaja – rahvaküsitluses osalev elanik.

§ 3. Rahvaküsitluse viis

(1) Rahvaküsitluse võib läbi viia elektrooniliselt, küsitluslehe täitmisega või kombineeritult.

(2) Kombineeritud hääletamise korral võib arvamust avaldada kas elektrooniliselt hääletades või küsitluslehte täites.

(3) Elektrooniline hääletamine viiakse läbi VOLIS rahvaküsitluse keskkonnas Jõhvi valla veebilehe kaudu.

(4) Küsitluslehe täitmine toimub rahvaküsitluse läbiviimiseks moodustatud hääletamispunktis.

§ 4. Rahvaküsitluse korraldamine

(1) Rahvaküsitluse korraldamise otsustab Jõhvi Vallavolikogu.

(2) Rahvaküsitluse korraldamise otsuses peavad olema kajastatud rahvaküsitluse läbiviimise viis, aeg, piirkond ja küsimus(ed), mille osas soovitakse elanike arvamust välja selgitada. Volikogu võib kinnitada küsitluslehe vormi. Küsimus peab olema sõnastatud nii, et sellele oleks võimalik vastata kas „ei“ või „jah“.

(3) Otsus rahvaküsitluse korraldamise kohta peab olema vastu võetud vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne rahvaküsitluse algust.

(4) Teave rahvaküsitluse läbiviimise kohta avalikustatakse väljaandes Jõhvi Teataja ja Jõhvi valla veebilehel vähemalt 15 (viisteist) kalendripäeva enne rahvaküsitluse algust. Valitsus võib lisaks eelpool viidatule kasutada teavitamiseks ka muid meediakanaleid või vahendeid.

§ 5. Rahvaküsitluse läbi viimine

(1) Korra § 4 lõikes 2 sätestatud otsuse alusel moodustab Vallavalitsus oma korraldusega vähemalt kolmeliikmelise rahvaküsitluse komisjoni, määrab küsitluslehega hääletamisel hääletamispunkti asukoha ja kinnitab küsitluslehe vormi, kui seda ei ole teinud volikogu. Komisjoni moodustamisele ja töökorraldusele kohaldatakse Jõhvi valla põhimääruses vallavalitsuse ajutise komisjoni kohta sätestatut. 

(2) Komisjon valmistab ette ja viib läbi rahvaküsitluse. Rahvaküsitluse ette valmistamiseks tagab komisjon korras sätestatud teabe õigeaegse avaldamise ja rahvaküsitluse tehnilise ettevalmistamise. Rahvaküsitluse läbi viimisel tagab komisjon elektroonilise hääletamise võimaluse toimimise ja hääletamispunkti töö korraldamise. Komisjoni tegevus lõppeb peale volikogu poolt rahvaküsitluse tulemuste kinnitamist.

(3) Rahvaküsitluse läbiviimine rahastatakse vallaeelarvest. 

§ 6. Rahvaküsitluse tulemuste kindlaks määramine

(1) Kui hääletaja on hääletanud nii elektrooniliselt kui küsitluslehte täites, siis loetakse kehtivaks küsitluslehe tulemus ning elektrooniliselt antud hääl tühistatakse.

(2) Peale rahvaküsitluse lõppu sisestab komisjon küsitluslehtede tulemused VOLIS rahvaküsitluse keskkonda, vormistab rahvaküsitluse tulemused ja esitab need vallavalitsuse kaudu volikogule kinnitamiseks. Päevakorrapunkti ettekandjaks volikogu istungil on komisjoni esimees.

(3) Rahvaküsitlus loetakse toimunuks, kui sellest võtab osa vähemalt 20% küsitlusala elanikest.

§ 7. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine ja avalikustamine

(1) Rahvaküsitluse tulemused kinnitatakse volikogu otsusega. Rahvaküsitluse tulemused on volikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

(2) Rahvaküsitluse tulemused avalikustatakse Jõhvi valla veebilehel hiljemalt kolme päeva jooksul peale tulemuste kinnitamist.

(3) Rahvaküsitluse tulemused avalikustatakse väljaandes Jõhvi Teataja hiljemalt ühe kuu jooksul peale tulemuste kinnitamist.
 Jõustumine: 
§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik
 Õigusaktid (1)  
ÕA Nr. Olek Vastu võetud kp. * Pealkiri
71   Vastu võetud   20.02.2020 Jõhvi Vallavolikogu 20. septembri 2018 määruse nr 28 „Rahvaküsitluse korraldamise kord Jõhvi vallas“ muutmine